Giella Giella
Máŋimuš ođđasat/Forside/Min birra/Mearrádus

Retningslinjer for det samepolitiske arbeidet i Arbeiderpartiet

§ 1 Formål

Det samepolitiske arbeidet i Arbeiderpartiet har som mål å arbeide for å

virkeliggjøre et samfunn der de sosialdemokratiske verdiene solidaritet og likeverd mellom menneskene skal være bærebjelkene. Det samepolitiske arbeidet skal være en pådriver for aktivt å sette de saker som samer er opptatt av på den politiske dagsorden. Arbeidet skal bidra til at Arbeiderpartiet fortsatt skal være den ledende kraft i det samepolitiske arbeidet i Norge.

 

§ 2 På kommunenivå

Alle partimedlemmer som står i det samiske valgmanntallet skal få tilbud om å delta i det samepolitiske arbeidet.

Kommunepartiene har ansvar for å legge økonomisk og praktisk til rette for et aktivt samepolitisk arbeid, og for at det debatteres og fremmes politiske saker som er viktige for samer.

I kommunepartier der tre partimedlemmer som er manntallsført ønsker det skal det velges en samepolitisk kontaktperson eller et samepolitisk utvalg som skal være pådriver for samepolitisk arbeid i kommunepartiet, holde nær kontakt med samene i kommunen og bidra til at flere melder seg inn i det samiske valgmanntallet.

Samepolitisk kontaktperson, leder av samepolitisk utvalg eller dennes

vararepresentant skal være representert i styret i kommunepartiet med fulle

rettigheter.

 

§ 3 På valgkretsnivå

I hver valgkrets skal det etableres et Samepolitisk forum som skal stå for

nominasjonsprosess og holde kontakten mellom sametingsrepresentantene og

medlemmene i valgkretsen.

Forumets navn skal være Arbeiderpartiets samepolitiske forum i valgkrets nr. og navn. Til å lede forumet skal det velges et styre på 3-5 medlemmer. Leder,

nestleder og sekretær velges ved særskilt valg. Det avholdes årsmøte i valgkretsen i løpet av 1. halvår hvert annet år.

På årsmøte i valgkrets 1-5 deltar de manntallsførte partimedlemmene i kretsen

proporsjonalt etter § 13-7 i forhold til antall manntallsførte partimedlemmer på

kommunenivå. På årsmøte i valgkrets 6 og 7 deltar de manntallsførte

partimedlemmene i kretsen proporsjonalt etter § 13-7 i forhold til antall

manntallsførte partimedlemmer på fylkesnivå.

Der kretsen er representert i Sametinget møter representanten(e) i forumsstyret med fulle rettigheter. Samepolitisk forum har forslagsrett til fylkespartienes årsmøter.

 

Forumets leder eller nestleder skal delta i fylkespartiets styre med fulle rettigheter og i årsmøtet med de samme rettighetene som øvrige styremedlemmer. Er det flere valgkretser i et fylke, velger forumenesstyrene i fellesskap den som skal representere forumene i fylkespartiets styre og årsmøte.

 

(På fylkesnivå)

Sametingsgruppa velger en representant blant gruppas medlemmer for henholdsvis Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark som skal tiltre styrene i fylkespartiene med tale og forslagsrett.

Det kan gjennomføres en samepolitisk konferanse annet hvert år for samepolitiske utvalg, samepolitiske kontaktpersoner, og sametingsrepresentantene i fylket.

Fylkespartiene i Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark har det

økonomiske og administrative ansvaret for det samepolitiske arbeidet. Tilskuddet som Sametinget betaler til listene ved valg skal gå til det samepolitiske valgarbeidet i forumet og til aktivitet for medlemmene, og utbetales til de fire nordligste fylkespartiene. Tilskuddet til valgkrets 7 utbetales til Arbeiderpartiet.

 

§ 4 Nominasjonsprosessen til Sametinget på valgkretsnivå

Forumene er ansvarlige for gjennomføring av nominasjonsprosessen, at det velges nominasjonskomite, og for å gjennomføre valgkampen. Det må settes ned én nominasjonskomite per valgkrets. Nord-Trøndelag Arbeiderparti, Nordland Arbeiderparti, Troms Arbeiderparti og Finnmark Arbeiderparti har sammen med forumene i sine valgkretser ansvaret for den praktiske gjennomføringen av nominasjonsprosessen. Der en valgkrets eventuelt går over flere fylker må fylkespartiene i samarbeid sørge for at det gjennomføres nominasjon som fastlagt.

For valgkrets 7 påligger dette ansvaret Arbeiderpartiet.

Nominasjonsprosessen skal følge de frister som Samepolitisk råd vedtar.

Nominasjonskomiteen utarbeider et foreløpig forslag til valgliste som sendes alle registrerte samiske partimedlemmer i valgkretsen. Innen en nærmere fastsatt tidsfrist skal medlemmene sende nominasjonskomiteen sine eventuelle endringsforslag. Nominasjonsmøtet foretar den endelige nominasjonen.

Valgprogrammet må sluttbehandles før nominasjon kan finne sted.

For valgkrets 1-5 gjelder følgende: Til nominasjonsmøtet innkalles hvert

kommuneparti med et antall representanter fordelt etter det antallet manntallsførte partimedlemmer hvert kommuneparti i valgkretsen har per 1. Juni året før valgåret.

Alle kommunepartier som har manntallsførte partimedlemmer skal inviteres med minimum én representant. Nominasjonsmøtets antall representanter skal være hjemlet i fylkespartiets vedtekter, jfr. 13.7 (alminnelige bestemmelser) I

nominasjonsår velger dette nominasjonsmøtet delegater til den samepolitiske

konferanse som foretar nominasjon av president og visepresidentkandidat til

Sametinget

 

For valgkrets 6 og 7 gjelder følgende: Til nominasjonsmøtet innkalles hvert fylke med et antall representanter fordelt etter det antallet manntallsførte

partimedlemmer hvert fylke i valgkretsen har per 1. Juni året før valgåret. Alle

fylker som har manntallsførte partimedlemmer skal inviteres med minimum én

representant. Nominasjonsmøtets antall representanter skal være hjemlet i

fylkespartiets vedtekter, jfr. 13.7 (alminnelige bestemmelser) I nominasjonsår velger dette nominasjonsmøtet delegater til den samepolitiske konferanse som foretar nominasjon av president og visepresidentkandidat til Sametinget

Ved nominasjonen kan det ikke stilles opp kandidater som tar forbehold om å stå fritt i visse saker, og møtet kan heller ikke gi slikt tilsagn.

Nominasjonen i valgkretsene må finne sted før nominasjonen av partiets president og visepresidentkandidat til Sametinget

 

§ 5 På sentralt nivå

Formelt navn: Arbeiderpartiets samepolitiske råd

Sentralstyret nedsetter et samepolitisk råd etter innstilling fra den samepolitiske konferansen. Det velges et antall vararepresentanter. Samepolitisk råd består av 8 medlemmer med fulle rettigheter. I tillegg møter ett medlem fra AUF med fulle rettigheter, etter innstilling fra AUF. I tillegg tiltrer statssekretær med ansvar for samepolitiske spørsmål (når partiet innehar denne posisjonen), samepolitisk talsperson i Arbeiderpartiets stortingsgruppe, samepolitisk representant i arbeiderpartiets kvinnenettverk og parlamentarisk leder i Arbeiderpartiets sametingsgruppe rådet med tale- og forslagsrett.

Når Arbeiderpartiet har sametingspresidenten, møter vedkommende med tale- og forslagsrett i samepolitisk råd.

I Arbeiderpartiet sentralt er det en politisk rådgiver som har oppfølging av det

samepolitiske som arbeidsfelt. Vedkommende er sekretær for samepolitisk råd.

Ved behandling av saker som berører samiske eller urfolks politiske spørsmål skal sentralstyret og stortingsgruppa innhente uttalelser fra samepolitisk råd.

 

§ 6 Det samepolitisk rådets mandat

Samepolitisk råd skal være en pådriver for det samepolitiske arbeidet i partiet.

Samepolitisk råd har ansvaret for å holde nær kontakt med sametingsgruppa og fylkes- og kommunepartiene.

Arbeiderpartiets samepolitiske råd har ansvaret for å holde nær kontakt med de samepolitiske forumene på valgkretsnivå, de samepolitiske utvalgene på

kommunenivå og samepolitisk rådgiver i Regjeringen når vi har regjeringsmakt.

Samepolitisk råd skal bistå sentralstyret med utredningsarbeid og råd i

samepolitiske spørsmål. Rådet har rett til å fremme saker for Sentralstyret og få dem behandlet. Såfremt leder for rådet ikke er medlem i Sentralstyret gis

vedkommende møterett i slike saker. Én gang i året skal Samepolitisk råd

rapportere til sentralstyret om det samepolitiske arbeidet i partiet.

Samepolitisk råd skal gi råd til partiets aktuelle fraksjoner på Stortinget og politisk ledelse i aktuelle departement. Samepolitisk råd skal også ha kontakt med og gi råd til Arbeiderpartiets gruppe i Sametinget.

 

Samepolitisk råd har ansvaret for å sette ned programkomite og gjennomføre en programprosess fram mot valg til sametinget.

 

§ 7 Arbeiderpartiets samepolitiske konferanse

Samepolitisk råd innkaller til samepolitisk konferanse hvert annet år innen utgangen av november. Til konferansen innkalles representanter fra forumene

Sametingsgruppa og Arbeiderpartiets samepolitiske råd, samt partiledelsen.

Den samepolitiske konferansen består av 40 representanter fra forumene. Disse fordeles basert på antallet manntallsførte partimedlemmer i forumet per 1. juni i året før valgåret.

Utgiftene for Sametingsgruppa dekkes av gruppa selv.

Konferansen skal i året før valgår vedta samepolitisk valgprogram samt gi bidrag til partiets øvrige programmer. Konferansen skal diskutere og vedta opplegg for valgkampen. Konferansen skal ta opp til debatt andre aktuelle samepolitiske saker.

Dersom Arbeiderpartiets samepolitiske råd finner det nødvendig og med

Sentralstyrets godkjenning, kan det innkalles til ekstraordinær konferanse.

6-8 uker før den samepolitiske konferansen nedsetter Samepolitisk råd en

valgkomité som skal jobbe frem forslag til nytt Samepolitisk råd og forslag til

president- og visepresidentkandidat til Sametinget.

 

§ 8 Valg av president- og visepresidentkandidat til Sametinget

Etter innstilling fra valgkomiteen (nedsatt av Samepolitisk råd), foretar samepolitisk konferanse nominasjon av presidentkandidat og visepresidentkandidat til Sametinget. Kun representanter fra forumene har stemmerett ved nominasjon av president- og visepresidentkandidat.

 

 

 

Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk
Web levert av CustomPublish AS