Språk Språk
Siste nytt/Forside/Politikken/Opplæring og utdanning

Barnehage, opplæring, forskning og kunnskap

Vår hovedmålsetting i arbeidet med opplæring er at den samiske befolkning skal ha kunnskap, kompetanse og ferdigheter for å utvikle det samiske samfunn i tråd med det samiske folks egne visjoner, egne prioriteringer og premisser.

Barnehager

Arbeiderpartiets hovedmålsetting er å jobbe for en lovfesta rett til barnehageplass med et samisk innhold. Retten må gjelde for alle samiske barn. Kvalitet og innhold i barnehagen er avgjørende for trivselen til både barn, foreldre og personalet. I arbeidet med Rammeplanen for barnehagen må det utvikles gode samarbeidsarenaer for både innholdet og oppgavene til barnehagen. Dette gjøres for å gi både personale, eiere og tilsynsmyndighet en forpliktende ramme for arbeidet. Vi vil prioritere å skape trygghet og forutsigbarhet for de samiske barnehagene i og utenfor språkforvaltningsområdet.

Opplæring og utdanning

Språkreir og språkbad er modeller som ser ut til å bidra positivt for den samiske eleven. Mulighetene for å møte andre samer, og få opplæring i et større miljø kan være en motivasjonsfaktor. Arbeiderpartiet vil prioritere fortsatt utvikling av opplæringsmetoder, for å innføre og gjøre nødvendige tilpasninger, slik at de kan passe inn både i og utenfor samiske språkforvaltningsområder.

Samiske foreldre må gjennom opprettelse av et Samisk Foreldreutvalg under Sametinget gis mulighet til å påvirke innholdet i opplæringa.

Vi vil føre en politikk som sikrer gode oppvekstvilkår i skjæringspunktet mellom tradisjon og dagens samfunn. Det er viktig å sikre samiske barn og unge en positiv identitetsutvikling overfor eget språk og kultur.

Elever fra primærnæringene skal kunne delta i praktisk opplæring med familien, og dette må  tilrettelegges faglig og verdsettes i et samfunnsperspektiv.

Vi må løfte kvalitet og innhold i skolen, og bidra aktivt til å bekjempe frafallet i ungdomsskolen og i den videregående skolen.

Vi mener at opplæring i samisk må gjelde i hele grunnskoleløpet. Et helhetlig perspektiv på opplæring og utdanning i et 13– og 18-åring skoleløp er nødvendige grep for at elever har en forutsigbarhet i planleggingen, en mulighet til å gjennomføre opplæringen og til å kunne bruke dette i høyere utdanning. Arbeiderpartiet vil arbeide for at elever som ønsker å lære seg samisk får mulighet til dette, uavhengig av bosted. Vi vil at elever som har samisk som 3. språk/fremmedspråk også blir fritatt fra undervisning og eksamen i norsk sidemål, slik elever med samisk som 1. og 2. språk blir. Undervisningen og læremidlene i samisk må styrkes for at elevene reelt sett blir tospråklige. Arbeiderpartiet vil at det skal gis fordypningspoeng til elever som studerer samisk på videregående nivå.

Læreren har en viktig rolle i opplæringa. Arbeiderpartiet vil satse på flere kvalifiserte samisklærere. Vi vil prioritere tildeling av stipend fra Sametinget til lærerutdanning, som også kan gjelde alternative utdanningsløp, som for eksempel desentralisert utdanning via universitet og høgskoler.

Læremidler

Arbeiderpartiet vil at § 17-1 i Opplæringsloven, som gir elever rett til læremidler på egen målform, som bokmål eller nynorsk, også skal omfatte samisk. Det er fremdeles samiske elever som ikke har læremidler på samisk. For å sikre at også den samiske eleven har læremidler vil vi prioritere å tilby disse gratis til skolene. Vi vil arbeide for at parallellutgivelser av samiske læremidler også forskriftsfestes.

Kunnskap og kompetanse er grunnlaget for ethvert samfunn. Det må derfor utvikles samisk kompetanse og gode og tilstrekkelige læringsressurser for å dekke det behov som det samiske samfunn har. Her er det viktig å utvikle gode samarbeidsarenaer for kunnskapsmiljøer og forlag, som kan bidra til en moderne skole og en større produksjon av læremidler. 

Fjernundervisning

Fjernundervisning er en opplæringsform som omfatter bl.a. pedagogikk og teknologi som er integrert og tilrettelagt for eleven og læreren. Det tilbys i dag fjernundervisning i samiske språk både på grunnskolen og i videregående skole. Fjernundervisning har andre utfordringer enn klasseromsundervisning og derfor trenger lærer og elev best mulig opplæring innenfor fjernundervisning. Det må også gis opplæring i fjernundervisning som undervisningsform i lærerutdanningen. Det er med på å sikre kvalitet og sikkerhet for brukerne. Kompetansen er viktig i forhold til opplæring av ansatte, og i utvikling og evaluering av tilbud til elevene.

Forskning og høyere utdanning

Forskning og satsing på høyere utdanning er viktig for bevaring, styrking og utvikling av det samiske samfunn. Sametinget ser behov for forskningsbasert kunnskap i arbeidet med oppvekst- og opplæringspolitikken. Det er viktig å videreutvikle samisk som forskningsspråk. Det er også viktig å legge til rette for og motivere flere samer til å bli forskere og forske i eget samfunn. Det er viktig å få frem ny kunnskap om de samiske næringer Målet er å frembringe ny kunnskap av relevans for norsk og samisk forvaltning, bidra til flerfaglig samarbeid mellom fagmiljøer i Norge og andre land, og bidra til forskerrekruttering. Det tas også sikte på å få etablert samiske fiskerier som et eget og prioritert forskningsfelt.

Den rivende utvikling som skjer innenfor bioteknologi, er utfordrende og spennende. Forskning på menneskelig genmateriale åpner opp for nye muligheter innenfor en rekke områder. Bedre individtilpasset medisinsk behandling og muligheter for å finne svar på hittil ubesvarte medisinske spørsmål, er noen av de konsekvenser vi kan tenke oss. Dette er en utvikling som vi hilser velkommen, og anser for å være en del av det moderne kunnskapssamfunnet.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
Web levert av CustomPublish AS