Språk Språk
Siste nytt/Forside/Politikken
Stortinget

Uttalelse fra samepolitisk konferanse

Tilgjengelighet, engasjement og aktivitet

Det samepolitiske arbeidet i Arbeiderpartiet har som mål å arbeide for å virkeliggjøre et samfunn der de sosialdemokratiske verdiene solidaritet og likeverd mellom menneskene skal være bærebjelkene.

I formålet for det samepolitiske arbeidet i partiet slås det fast at det samepolitiske arbeidet skal være en pådriver for aktivt å sette de saker som samer er opptatt av på den politiske dagsorden. Arbeidet skal også bidra til at Arbeiderpartiet f skal være den ledende kraft i det samepolitiske arbeidet i Norge.

 

Arbeiderpartiets samepolitiske arbeid skal legge til rette for en god nominasjonsprosess som ivaretar samelovens bestemmelser om valg av et Sameting av og blant samer. Samtidig skal arbeidet gi mulighet for engasjement, aktivitet og politikkutvikling for alle som ønsker å utvikle politikk på saksfelt som er viktige for samer. Arbeiderpartiet skal ha en tydelig stemme i samiske saker.

 

For å nå disse målene mener arbeidsgruppa at det er noen  klare behov som må tilfredsstilles i arbeidet i organisasjonen:

 

Organisasjonen skal sikre legitimitet for det samepolitiske arbeidet.  Både ved å sikre forankring av våre standpunkter hos våre medlemmer og potensielle velgere, og forankring i partiet forøvrig. Den samepolitiske organiseringen må også være en partimessig sparringspartner for våre folkevalgte i Sametinget.

 

Dette krever igjen at det samepolitiske arbeidet er synlig og tilgjengelig. At det er lett for medlemmer som ønsker å engasjere seg å engasjere seg. At det er en tydelig beslutningsstruktur slik at det er lett å se hvor beslutninger fattes og hvordan man kan bidra til å påvirke. Det samepolitiske arbeidet må være synlig både som en del av partiorganisasjonen til Arbeiderpartiet, og utad gjennom medier og synlig aktivitet.

 

For å bedre vår synlighet er det også viktig at vi klarer å øke engasjementet – få flere av våre medlemmer som står i det samiske valgmanntallet til å være aktive og delta i politikkutviklingen i partiet. Det må være et ansvar for hele Arbeiderpartiets organisasjon å bidra til økt engasjement for det samepolitiske arbeidet.

 

Nominasjonsprosessene til sametinget må også ivareta noen grunnleggende prinsipper som gjelder i hele vår organisasjon. Det første er prinsippet om ett medlem – én stemme. Nominasjonsprosessen må sikre proporsjonalitet, og dermed at alle medlemmer som står i i det samiske valgmanntallet en likeverdig mulighet til å påvirke nominasjonen. Samtidig må nominasjonsprosessen legges opp på en måte som er praktisk gjennomførbart gitt at det i mange tilfeller er store geografiske områder som dekkes, og relativt få medlemmer som deltar i prosessen.

 

Målet med de endringer som foreslås i retningslinjene for det samepolitiske arbeidet er

  • Å forenkle retningslinjene og sikre samsvar mellom retningslinjer og virkelighet i partiorganisasjonen.
  • Å sørge for bedre tilgjengelighet og synlighet i det samepolitiske arbeidet. Aktiviteten bør i størst mulig grad legges opp der medlemmene er – i kommunene.  Ressursene bør også i størst mulig grad gå til aktivitet for medlemmene.
  • Det har vært utfordrende å gjennomføre nominasjonsprosesser som gir lik vekt til alle medlemmers stemme. Nominasjonsprosessen bør i størst mulig grad gjøres på samme måte som i partiet for øvrig.
  • Den samepolitiske organiseringen må sikre en partimessig forankring for våre politikere i sametinget og legge til rette for å løfte flere samiske saker i partiet.

 

 

 

Nærmere om de ulike delene av retningslinjene

 

Nominasjon

Det er arbeidsgruppens oppfatning at vi må lage en struktur for nominasjon til sametingsvalget i partiorganisasjonen som i større grad enn i dag ivaretar prinsippet om ett medlem – én stemme.

 

Det er store valgkretser til sametingsvalget, og stor variasjon i antallet aktive medlemmer i partiet med stemmerett til sametingsvalget. I dagens struktur gjennomføres det et nominasjonsmøte i hver valgkrets, der samtlige medlemmer med stemmerett har møterett. Utfordringen er at de geografiske avstandene gjør at det kan ha stor påvirkning på hvem som har reell mulighet til å delta på nominasjonsmøtene hvor møtene legges. Nominasjonen må derfor i større grad gjennomføres på samme måte som i partiet for øvrig: i nominasjonsmøter som er satt sammen for å sikre proporsjonalitet. De ulike kommunene møter med delegater basert på hvor mange mantallsførste medlemmer det er i kommunen.

I valgkrets 6 og 7 som dekker mange fylker og med et lavt antall medlemmer i hver kommune baseres utredningen av representasjonen på nominasjonsmøtet på fylkene.

 

Ettersom den samepolitiske konferansen hvert fjerde år er et nominasjonsmøte, må denne også settes sammen etter samme prinsipp.

 

Valgkretser

Arbeidsgruppen mener at det vil være enklere både for velgerne og for partiet som organisasjon dersom valgkretsene til Sametinget samsvarte med valgkretsene til Stortinget. Arbeidsgruppa mener derfor at valgkretsinndelingen bør tas opp i Sametinget i forbindelse med årets evaluering av sametingsvalget 2013. Arbeiderpartiets gruppe bør fremme forslag om endring og Arbeiderpartiets gruppe i Stortinget bør følge dette opp.

 

Inntil kretsene eventuelt endres mener arbeidsgruppen at vi i Arbeiderpartiet må beholde en partimessig struktur på valgkretsnivå for å håndtere nominasjon, utarbeidelse av program for valgkretsen, og for å være en partimessig forankring for de representanter som velges til Sametinget fra valgkretsen. Det er et viktig demokratisk prinsipp at valgte representanter melder tilbake til sine velgere gjennom en slik kontakt.

Samtidig er det viktig at representantene til Sametinget har en forankring inn mot partiets ordinære strukturer. Det er derfor viktig at representantene på samme måte som Stortingsrepresentantene fra et fylke har representasjon inn i fylkespartienes styrer.

 

Kommunepartiene

Det er i kommunene medlemmene bor, og det er her det er mulig å få til aktivitet og engasjement, politikkutvikling og synlighet utad overfor medlemmer og velgere.

 

For å sikre dette mener arbeidsgruppa at det må tilstrebes at så mye som mulig av ressursene som skal gå til det samepolitiske arbeidet går til aktivitet lokalt.

 

Det er stor forskjell i antall medlemmer som står i samemanntallet i de ulike kommunene. Retningslinjene må derfor ta hensyn til disse store forskjellene. Der det ikke er realistisk å gi medlemmene et tilbud om aktivitet på kommunenivå må det legges til rette for aktivitet , skolering og politikkutvikling på fylkesnivå, eller på tvers av fylker i valgkretsen.

 

 

Samepolitisk råd

Arbeidsgruppa mener at samepolitisk råd har en viktig oppgave som pådriver for det samepolitiske arbeidet i partiet. Rådet skal fungere som et sentralstyre for det samepolitiske arbeidet. Det skal være en partimessig forankring for sametingsgruppa, det skal sørge for at sentrale samepolitiske spørsmål reises for partiets organer, og det skal bidra til aktivitet og engasjement for medlemmene i organisasjonen.

 

Arbeidsgruppa foreslår at det tas inn i retningslinjene at Samepolitisk råd én gang i året skal redegjøre for partiets samepolitiske arbeid i sentralstyret. Dette vil sikre en større oppmerksomhet om det samepolitiske arbeidet også i partiets ordinære strukturer.

 

Andre forslag

Arbeidsgruppe foreslår at Arbeiderpartiets representanter i Sametinget og Stortinget arbeider for at Sametingsvalget skal gjennomføres som elektronisk valg. Dette vil sikre bedre tilgjengelighet og senke terskelen for deltakelse ved valget.

 

Arbeidsgruppa foreslår videre at Arbeiderpartiet skal sørge for at spørsmålet om ektefeller og  registrerte samboere bør ha rett til å stå i valgmanntallet til Sametinget tas opp til vurdering på nytt.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
Web levert av CustomPublish AS