Språk Språk
Siste nytt/Forside/Pressesenter/Pressemeldinger
Marit Kirsten A G_280x420

Av Marit Kirsten A. Gaup

Sametinget skal ikke påta seg statlige oppgaver

NSR fikk heldigvis ikke flertall for sitt forslag om å påta seg oppgaver som er fylkesmannens og statlige organers ansvarsområde

 

Denne debatten oppstod i Sametinget under revideringen av tingets budsjett. Mindretallet i Sametinget bestående av Norske Samers Riksforbund, Åarjel Samiej Gielh og Flyttsamelista foreslo å avsette midler til tiltak som allerede er på Sametingets budsjett eller som er klart statlige oppgaver.

 

Mindretallet foreslo kr 400 000 til ørnetiltak. Det er ikke sametingets ansvar å rette opp i feilslått statlig politikk, dette ansvaret påhviler ene og alene statlige myndigheter, myndigheter som har iverksatt denne politikken.

 

Mindretallet ville også bruke sametingets midler til språkbad for ungdom, dette er tiltak som hører under fylkesmannens ansvarsområde, og som allerede fungerer.

 

Sametinget har måttet redusere sin virksomhet grunnet nedgang i bevilgningene, og da er det uforståelig at mindretallet bestående av NSR, ÅsG og Flyttsamelista, foreslår å bruke midler til tiltak som hittil har vært finansiert over statlige budsjetter. Det er uheldig av Sametinget å påta seg flere oppgaver, som de ikke har budsjettmessig dekning for.

 

  • Arbeiderpartiet, sammen med Samer i sør, Høyre, Àrja, Fastboendes liste fikk flertall for et revidert budsjett i balanse og som gir sametinget klare styringssignaler, avslutter Marit Kirsten A. Gaup.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
Web levert av CustomPublish AS