Språk Språk
Siste nytt/Forside/Politikken/Visjoner og mål

Arbeiderpartiets mål for samepolitikken

Sametinget er det representative organet av og for samene i Norge som skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes rettigheter, og interesser. Vårt overordnede mål er et sterkt Sameting med tillit hos det samiske folket og i befolkningen forøvrig.

INNLEDNING

Sametinget er det representative organet av og for samene i Norge som skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes rettigheter, og interesser. Vårt overordnede mål er et sterkt Sameting med tillit hos det samiske folket og i befolkningen forøvrig.

 

ILO-konvensjonen nr. 169 art. 7 fastslår urfolks rett til å vedta sine egne prioriteringer, og kontrollere sin egen økonomiske, sosiale og kulturelle utvikling. Dette er sammenfallende med formuleringen om retten til selvbestemmelse slik den kommer til uttrykk i felles art. 1 i FN-konvensjonene om henholdsvis sivile og politiske rettigheter, og økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. For å oppnå dette vil vi arbeide for gjennomføring av samisk selvbestemmelse i samsvar med internasjonalt anerkjente normer for urfolks rett til selvbestemmelse. Dette for å sikre at utviklingen av det samiske samfunn skjer i samsvar med samenes egne behov, verdier og prioriteringer.

 

Arbeiderpartiets visjon

Vi skal bygge, utvikle og omstille samfunnet for fremtiden. Vi vil arbeide med å legge forholdene til rette for at samer kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

 

Det samepolitiske arbeidet i Arbeiderpartiet har som mål å arbeide for å virkeliggjøre et samfunn der de sosialdemokratiske verdiene solidaritet og likeverd mellom menneskene skal være bærebjelkene.  Arbeidet skal bidra til at Arbeiderpartiet fortsatt skal være den ledende kraft i det samepolitiske arbeidet i Norge.

 

Arbeiderpartiet vil jobbe for et inkluderende samisk samfunn, der den enkelte skal kunne leve det livet man ønsker. Arbeiderpartiet vil fremme likeverd og likestilling mellom kjønnene. Alle skal ha samme muligheten til åpent leve ut sin kjærlighet og seksualitet basert på likeverd og samtykke.

 

 

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
Web levert av CustomPublish AS